Schermafbeelding-2021-03-25-om-09.24.34

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, kortweg CLB genoemd, begeleidt de kinderen uit het basisonderwijs en de ouders die problemen hebben met schoolgaande kinderen. Dit kunnen problemen van allerlei aard zijn: leermoeilijkheden, lichte gedragsmoeilijkheden, problemen bij de studiekeuze, problemen met ‘onderpresteerders’. De moeilijkheden kunnen een psychologische, sociale of medische ondergrond hebben. De CLB-begeleiders zullen ook informatie en advies verlenen bij de overgang van kleuter- naar lager onderwijs en bij de overgang van lager naar secundair onderwijs.

Op geregelde tijdstippen wordt een MDO (multidisciplinair overleg) georganiseerd. De directie, de klastitularis, de taakleerkracht én de CLB-medewerk(st)er evalueren dan samen de vorderingen van elk kind. Waar nodig wordt een handelingsplan opgesteld. Bijkomende hulp in de taakklas kan overwogen worden. Als de school het wenselijk acht, laat ze de kinderen testen door een medewerk(st)er van het CLB, om achteraf de passende hulp te kunnen bieden.

Als ouders op eigen houtje bij een revalidatiecentrum aankloppen, worden ze geacht het CLB en/of de school daarvan op de hoogte te brengen.

Vervroegd overstappen naar een andere leeftijdsgroep wordt pas toegestaan na positief advies van het CLB gevolgd door bespreking door de klassenraad.

De ouders kunnen afzien van individuele begeleiding door het CLB. Ze moeten daartoe een formulier aanvragen bij het centrum en dat formulier ingevuld terugsturen.

 

Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding Oostende – Gistel

Adres Frère-Orbanstraat 145 – 8400 Oostende

tel 059/50 68 01

fax 059/80 20 28

e-mail clboostende(at)clboostende.be

website www.clboostende.be

 

Teamwerking

begeleiding basisonderwijs – coördinator Inge Lutters

begeleiding secundair onderwijs – coördinator Veerle Lamote

preventieve gezondheidszorg – arts-coördinator Martine Maes

Openingsuren

• van 8.30u tot 12.00u

• van 13.30u tot 17.00u (donderdag tot 18.00u)

* op maandagnamiddag uitsluitend op afspraak

* spreekuur medisch team: donderdag van 17.00u tot 18.00u

Ook het medisch schooltoezicht maakt sedert vorig schooljaar deel uit van het CLB.

 

Belangrijkste taken :

– het opsporen en signaleren van lichamelijke problemen met een mogelijke weerslag op het leren;

– de begeleiding van medische / hygiënische problemen.

Dit gebeurt door:

– geregeld een medisch onderzoek of deelonderzoek uit te voeren;

– medewerking te verlenen aan programma’s inzake gezondheidszorg;

– controle en opvolging van het luizenprobleem op school.

 

De schoolarts is dr. Martine Maes die te bereiken is in het gezondheidscentrum:

Frère Orbanstraat 145

8400 OOSTENDE

Tel. 059 50 68 01

 

Individuele ouders kunnen op dit adres met hun vragen en/of bemerkingen steeds terecht bij de verpleegkundigen of bij de schoolarts verbonden aan het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding).

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De ouders hebben echter het recht om zich te verzetten tegen vermelde arts. Zij moeten dit met aangetekende brief doen op voormeld adres.

De ouders worden geacht de school en/of het CLB onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer een van de kinderen uit het gezin een besmettelijke ziekte (bof, waterpokken, rode hond, mazelen, hersenvliesontsteking …) heeft opgelopen.Deze kinderen kunnen pas weer naar school wanneer er geen besmettingsgevaar meer is (verklaring nodig van de dokter).

Wie bij zijn kinderen hoofdluizen vaststelt, moet de school of het CLB onmiddellijk verwittigen én zijn kinderen tijdelijk thuis houden. Het hoofdhaar moet behandeld worden én dagelijks kammen van het haar met een daartoe geschikte kam is onontbeerlijk. De behandeling moet 14 dagen later nog eens herhaald worden. Het behandelen van het beddengoed en de kleding is onontbeerlijk om een goed resultaat te bekomen.

 

Zieke kinderen worden op school niet toegelaten.

Bij ziekte of ongeval op school worden de ouders verwittigd. Indien dit niet mogelijk is wordt één van de plaatselijke doktersgecontacteerd.

 

Overdracht van het CLB dossier

 

De school waarin uw kind is ingeschreven behoort tot het werkgebied van het Vrij CLB Oostende – Gistel, Frère-Orbanstraat 145, 8400 Oostende (begeleiding basisonderwijs: IEPERSTRAAT 27, 8400 Oostende).

Het Besluit van de Vlaamse regering van 2001-05-23 bepaalt dat, als een leerling zich in een nieuwe school inschrijft of verandert van school, het begeleidend CLB van de vorige school VERPLICHT is het multidisciplinair dossier van deze leerling op te sturen naar het nieuwe CLB. Het multidisciplinair dossier bevat alle voorhanden zijnde gegevens, die op het centrum aanwezig zijn in verband met die leerling.

Indien u niet akkoord gaat met de overdracht van alle CLB-dossiergegevens naar het nieuwe CLB, kan u daartegen SCHRIFTELIJK verzet aantekenen. U heeft daartoe 30 dagen de tijd(te rekenen vanaf de datum na inschrijving in de nieuwe school) om geldig verzet aan te tekenen bij de directeur van het vorige CLB.

Indien u geen verzet wenst aan te tekenen tegen de overdracht van het CLB-dossier en u afziet van de wachttijd van 30 dagenvragen wij u dit schriftelijk aan de directie van het Vrij CLB Frère Orbanstraat 145, 8400 Oostende te bevestigen. Dit laat ons toe sneller over de nodige gegevens te beschikken. Als u helemaal NIET reageert (noch verzet bij het vorige CLB, noch afzien van wachttijd bij ons) dan gaat ons CLB ervan uit dat het na 30 dagen wachttijd het volledige dossier kan opvragen aan het vorige CLB.

N.B. Alle CLB-dossiergegevens worden tot 10 jaar na het laatste contact op het CLB bewaard.

Nieuws

Onze school

Onze school VBS Duinen

Visie

Medewerkers

Oudercomité Vrienden van de School

CLB

Praktische info

Maaltijden

Schoolreglement

Handige documenten

Klaskanalen - Gimme

Klas in de kijker

School kalender voor ouders

Contact